Stadgar

Stadgar

för föreningen Qajaq Sverige

§ 1 Föreningens namn är Qajaq Sverige

§ 2 Föreningens säte är Stockholm.

§ 3 Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 4 Föreningens ändamål är att vårda och stödja arktisk och inuitisk

kajakkultur och synliggöra denna inom Sverige.

§ 5 Medlemskap kan sökas av personer som stödjer föreningens ändamål,

som bor i eller har annan anknytning till Sverige.

§ 6 Föreningens löpande verksamhet sköts av en styrelse med minst tre och

högst nio medlemmar. Styrelsen skall ha ordförande, kassör och

sekreterare. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 Årsmöte hålles före maj månads utgång. Kallelse till årsmötet skall vara

utsänd till medlemmar senast två veckor innan mötesdagen. Rösträtt på

årsmötet har medlemmar som inbetalt årets medlemsavgift senast en

månad innan mötet.

Årsmötets dagordning skall innehålla:

Val av mötesfunktionärer.

Bestämmande av medlemsavgift.

Verksamhetsberättelse.

Ekonomisk berättelse

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av ordförande för ett år

Val av styrelseledamöter. (Minst en ledamot skall väljas på två år)

Val av revisor samt ersättare.

Val av valberedning.

Motioner

§ 8 Motioner från medlemmar skall vara inlämnade till styrelsen en månad

innan årsmötet. Dessa skall skickas ut tillsammans med

årsmöteskallelsen.

§ 9 Föreningens stadgar fastställes av årsmötet. För stadgeändring fodras 2/3

majoritet vid ett årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande

årsmöten.

§ 10 Medlem kan uteslutas ur föreningen om denna uppenbarligen motarbetar

föreningens ändamål. Beslutet tas av styrelsen. Vid sådant beslut råder

röstplikt.

§ 11 Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra

följande årsmöten. Eventuella ekonomiska tillgångar skall tillfalla

Grönlands kanotförbund. ( Qaannat Kattuffiat ) eller annan verksamhet i

föreningens anda.

Stagarna antagna vid konstituerande möte 8 november 2006