Historik från start 2006

Qajaqbyggarverkstaden Marmorgatan Minnesaneckningar 2006-06-06 kl 19.00

”GRÖNLANDSENTUSIASTERNA”

Närvarande Monica Clara Sten Magnus Fanwyn Lennart John Mikael Bengt

Bengt hälsade alla välkomna. På kajakdagarna har vi en lista med entusiaster intresserade av Grönland (23 stycken)

De närvarande presenterade sig själva och berättade lite vika de var och intressen.

Vi var överens om att bilda en arbetsgrupp av de närvarande. Gruppen arbetar fram förslag till vår nästa träff här i verkstaden i augusti.

  • Hemsida ’www.qajaqsverige.se’ Magnus. M köper sidan qajaqsverige köper den när den bildats. – Registering av förening Monica – Stockenträff intresserade planerar att åka dit och visa upp oss. V34 Sten – Stadgar – ALLA – Fonder – Monica – Vår vision – ALLA – Ekonomi – Vad vill vi göra och vad vill du göra??? – ALLA

Vi enades om den blivade föreningens Namn:  QAJAQSVERIGE

Alla var mycket positiva till att starta föreningen. Att bygga en egen Qajaq och eller pagaj var de flesta intresserade av.

Bengt visade en video från Qaqortoq Grönland, med eskimåsvängar från de grönlädska kajaktävlingarna 2004

Kontakt till att börja med sker per mejl.

Nästa träff 2006-08-  kl 19.00 här i verkstaden – bekräfta om ni kommer och om inte om intresset finns kvar.

En rundvandring bland färdiga qajaqer och pågående byggen var poppis efter mötet Vid Tangenterna Bengt Qajaqbyggarverkstaden Marmorgatan Minnesanteckningar 2006-08-16

QAJAQSVERIGE

”GRÖNLANDSENTUSIASTERNA”

Närvarande Clara Sten Magnus Fanwyn Lennart John (Bengt William)

HEMSIDAN WWW.qajaq.se Webbmastern Magnus Hemsidan är under arbete och kommer att öppnas denna vecka. Videofilmade grönländska GM-rollar kommer att kunna ses. En rollista kommer att finnas, vi skall försöka översätta dem till svenska ex sculling = vrickning – de som vill kan också lära sig grönländska. Sten har skrivit om GM 2004 och 2006 Bengt skall sända in minnesanteckningar från paddling och vandring i arktiska vatten och andra sevärdheter från Aasiaats och Ilulissat. Foton från ovan nämnda resor skall kunna ses. Magnus kommer in med en blänkare om en ”försvunnen” qajaq från 1600-talet som finns på ett museum, som holländska valfångare tagit till europa. Alla som är registrerade skall kunna skriva på hemsidan. Möjlighet att få en mejl adress ex magnus@qajaq.se Alla var intresserade.

STOCKEN ORUST Paddelträff 2006-08-23–25 Sten ”tävlingledare” håller ett föredrag om GM 2004 och 2006 fredag, samt en rolltävling lördag. Tyvärr kan Magnus och Bengt ej närvara som var tänkt från början. Clara och Lennart planerade att åka. Magnus ordnar en poster om QajaqSverige för anslagtavlor. Sten berättade om Freja Hoffmeister en kajakmäster som Sten och jag träffade på GM 2006.

LOKALEN Sten byggmästare Qajaq och pagaj bygge börjar 2006-08-30 från ca 17.00. Åtta stycken intresserade hittills. Sågen lånas ut tills vidare. Övriga frågor om verktyg, virke, teknik mm… Byggmästaren. En japansåg och en liten hyvel rekommenderades att var och en köper. Bengt ser till att vi har extra nycklar till lokalen, och är dessutom kontaktman med Locum hyresvärden. Om problem med lokalen uppstår ring Bertil Ågren tel på röda lilla dörren men helst först till Bengt 070 467 69 19.

EKONOMI Registrering av ”föreningen/klubben” QajaqSverige och ev fonder att söka, samt bidrag för Qajaqbyggen. Monica från 2006-06-06

VISION Pensionärerna fick i uppdrag att komma fram med ett förslag

  • Paddla grönländskt, bygga sin egen qajaq, pagaj och annan utrustning, enligt den gamla inuitkulturens Thules metoder.

ÖVRIGT WWW.carveegp.com     paddelbyggarsida WWW.orust-kajak.se WWW.thomassondesign.com WWW.qajaqusa.org

Nästa möte 2006-10-03 kl 18.00  i lokalen.

Vid tangenterna

William och Bengt

Qajaq Sverige Styrelsemöte/Årsmöte 1 Minnesanteckningar 2006-11-08

”GRÖNLANDSENTUSIASTERNA”

Plats: Qajaqbyggarverkstaden Marmorgatan Tid: 2006-11-08 Närvarande: Angel, Bengt Larsson, Bengt Tydén, Fan Frame, John Wolgers, Lennart Pettersson, Lasse Bergman, Magnus Åström, Pär Petersson, Sten E Karlsson,

Delges: Monica Larsson Clara Tesch

Stadgar och styrelse har antagits vid konstituerande årsmöte 2006-11-08 (se bif ej påskrivet protokoll) Efter en tuff debatt om stadgarnas utformning och vid efterföljande omröstning enades grupperna och därmed råddes enighet vid årsmötet. Phhuuu… Sekreterare Lennart Petterson Kassör Bengt Tydén Informationsansvarig Magnus Åström Firma tecknare Ordförande Sten E Karlsson och kassören Bengt Tydén

Ett plusgiro skall öppnas, ej klart kassören återkommer. Medlemsregister upprättas av (Magnus), endast läsbart för betalande medlemmar. Betalande medlemmar fås av kassören.

Lokalen får endast nyttjas av medlemmar till QS. (Sten byggande – Bengt kontaktman med hyresvärden)

Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 100 kronor per år och gäller från och 2007-01-01.

Hemsidan (Magnus) har hittills kostat 800 + 300  kronor som Magnus har lagt ut för Qajaq Sveriges (QS) räkning tills vidare.

De grönländska kajakmästerskapen diskuterades Sten och Bengt har deltagit där två ggr år 2004 och 2006 och kasserat in medaljer i ”sina” klasser. År 2004 i Qaqortoq bjöd grönländarna på allt mat, logi och tävlingsavgifter. År 2006 ville förbundet Qannat Kattuffiat att varje Land/lag skulle betala 5000 Danska kronor för 1 till 5 deltagare. 2500 var för Sten och Bengt, vår kamrat i stafetten Carl från Norge var ensam så där blev det dubbelt upp. Sponsring av framtida deltagare från QS önskades jmf nuvarande (medlemsavgift) Alla eventuella initiativ till sponsring tas emot, vilket också diskuterades. – klistermärken – T-skirts – Andy Rödes eventuell byggbeskrivning för medlemmar på hemsidan – ……………

Bengt L festkommittén vill ordna filmafton mm …. ”Det såg alla fram emot”

Nästa styrelse möte preliminärt 2007-01- (i mitten) Bengt T återkommer och sammankallar.

Vid Tangenterna

Bengt T Qajaq Sverige Styrelsemöte. 2013-10-30

Plats: Qajaqbyggarverkstaden Marmorgatan Tid: 2006-11-08 Närvarande: Ordinarie: Bengt Tydén, Fan Frame, Lennart Pettersson, Magnus Åström, Sten E Karlsson,

Suppleanter: Bengt Larsson, John Wolgers, Övriga: Angel Fernandez Lasse Bergman, Pär Petersson,

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Sten E Karlsson

§ 2 Bengt Tydén valdes till sekreterare för mötet.

§ 3 Föreningens firma tecknas av ordförande Sten E Karlsson och kassören Bengt Tydén, var för sig.

§ 4 Beslutades föreningen öppnar ett konto hos Plusgiro. (kassören) Medlemsregister upprättas av (Magnus), endast läsbart för betalande medlemmar.

§ 5 Beslutades att medlemskap i föreningen krävs för att nyttja kajakbyggarlokalen. (Sten byggansvarig – Bengt kontaktman med hyresvärden)

§ 6 Hemsidan (Magnus) har hittills kostat 800 + 300 kronor som Magnus har lagt ut för Qajaq Sveriges (QS) räkning. Beslutades att detta skall betalas av föreningen.

§ 7 De grönländska kajakmästerskapen diskuterades Sten och Bengt har deltagit där två ggr år 2004 och 2006 och kasserat in medaljer i ”sina” klasser. År 2004 i Qaqortoq bjöd grönländarna på allt mat, logi och tävlingsavgifter. År 2006 ville förbundet Qannat Kattuffiat att varje Land/lag skulle betala 5000 Danska kronor för 1 till 5 deltagare. 2500 var för Sten och Bengt, vår kamrat i stafetten Carl från Norge var ensam så där blev det dubbelt upp. En målsättning är att i en framtid föreningen skall sponsras föreningens deltagare.

§ 8 Alla eventuella initiativ till sponsring tas emot, vilket också diskuterades. – klistermärken – T-skirts

§ 9 Hans Freidel har erbjudit oss ritning på lättbyggd masonitkajak. Förs in på hemsidan

Också Andy Röder kommer en eventuell byggbeskrivning för medlemmar på hemsidan

§10 Bengt L festkommittén vill ordna filmafton mm …. ”Det såg alla fram emot”

Nästa styrelsemöte bestämdes preliminärt till jan 2007. Bengt T återkommer och sammankallar.

Vid Tangenterna

Bengt Tydén Justeras:

Sten E Karlsson

Qajaq Sverige Protokoll Konstituerande möte 2006-11-08 Plats: Qajaqbyggarverkstaden Marmorgatan Närvarande: Angel Fernadez Bengt Larsson, Bengt Tydén, Fan Frame, John Wolgers, Lennart Pettersson, Lasse Bergman, Magnus Åström, Pär Petersson, Sten E Karlsson, Bengt Tydén redogjorde med en kort bakgrund, till att starta en intresseförening för arktisk kajak-kultur. § 1 Ordförande för mötet valdes Bengt Tydén Sekreterare för mötet valdes Bengt Tydén § 2 Mötet beslutade att starta föreningen Qajaq Sverige § 3 Framlagt stadgeförslag av Sten E Karlsson diskuterades, bearbetades och beslutades (se bifogad bilaga). Bengt Larsson yrkade på ytterligare tillägg till bearbetat förslag. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Vid omröstning avvisade majoriteten Bengt Larssons tillägg. grundförslag. § 4 Till ordföranden valdes Sten E Karlsson för ett år § 5 Till styrelseledamot för två år valdes Magnus Åström (Information) Till styrelseledamöter för ett år valdes: Lennart Pettersson (Sekr) Bengt Tydén (Kassör) Fan Frame ( arktisk kultur) § 6 Till suppleanter för ett år valdes John Wolgers Bengt Larsson § 7 Till valberedning för ett år valdes Monica Larsson (sammankallande) Clara Thunberg Tesch § 8 Till revisorer för ett år valdes Revisor Vakant Ersättare Leif Ohlsson § 9 Medlemsavgiften för år 2007 bestämdes till 100 kronor Vid Protokollet Bengt Tydén Justeringar Sten E Karlsson Bengt Tydén