Stadgar för föreningen Qajaq Sverige

§ 1 Föreningens namn är Qajaq Sverige
§ 2 Föreningens säte är Stockholm.
§ 3 Föreningen är politiskt och religiöst obunden.
§ 4 Föreningens ändamål är att vårda och stödja arktisk och inuitisk kajakkultur och synliggöra denna inom Sverige.
§ 5 Medlemskap kan sökas av personer som stödjer föreningens ändamål, som bor i eller har annan anknytning till Sverige. § 6 Föreningens löpande verksamhet sköts av en styrelse med minst tre och högst nio medlemmar. Styrelsen skall ha ordförande, kassör och sekreterare. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.
§ 7 Årsmöte hålles före april månads utgång. Kallelse till årsmötet skall vara utsänd till medlemmar senast två veckor innan mötesdagen. Rösträtt på årsmötet har medlemmar som inbetalt årets medlemsavgift senast en månad innan mötet. Årsmötets dagordning skall innehålla: Val av mötesfunktionärer. Bestämmande av medlemsavgift. Verksamhetsberättelse. Ekonomisk berättelse Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Val av ordförande för ett år Val av styrelseledamöter. (Minst en ledamot skall väljas på två år) Val av revisor samt ersättare. Val av valberedning. Motioner
§ 8 Motioner från medlemmar skall vara inlämnade till styrelsen en månad innan årsmötet. Dessa skall skickas ut tillsammans med årsmöteskallelsen.
§ 9 Föreningens stadgar fastställes av årsmötet. För stadgeändring fodras 2/3 majoritet vid ett årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
§ 10 Medlem kan uteslutas ur föreningen om denna uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål. Beslutet tas av styrelsen. Vid sådant beslut råder röstplikt. § 11 Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten. Eventuella ekonomiska tillgångar skall tillfalla Grönlands kanotförbund. ( Qaannat Kattuffiat ) eller annan verksamhet i föreningens anda. Stagarna antagna vid konstituerande möte 8 november 2006.